1. Aanbieding en overeenkomst
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten door Ingenieursbureau Settels. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt van de hand gewezen.

2. Prijs en betaling
2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzet­belasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2 Alle facturen worden door Afnemer betaald binnen veertien dagen na factuurdatum.
2.3 Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal Afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 1% per maand of gedeelte daarvan. Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, wordt de vordering uit handen gegeven, in welk geval Afnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van (buiten)gerechtelijke kosten verband houdende met de inning van deze vordering. De vergoeding ten titel van buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.

3. Risico
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer zijn gebracht.

4. Eigendomsvoorbehoud
Alle aan Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Ingenieursbureau Settels, totdat alle bedragen die Afnemer, uit welke grond dan ook, verschuldigd is volledig aan Ingenieursbureau Settels zijn voldaan.

5. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
5.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op door Ingenieursbureau Settels ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken, berusten bij Ingenieursbureau Settels of diens leveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Het is, behoudens uitdrukkelijk, schriftelijke toestemming van Ingenieursbureau Settels, niet toegestaan programmatuur of andere materialen te verveelvoudigen, daarvan kopieën te vervaardigen of deze zaken aan derden ter beschikking te stellen.
5.2 Ingenieursbureau Settels heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming van geleverde programmatuur. Indien Ingenieursbureau Settels door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

6. Privacy en wettelijke voorschiften
6.1 Afnemer staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Afnemer zal Ingenieursbureau Settels alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
6.2 Afnemer vrijwaart Ingenieursbureau Settels voor alle aanspraken van derden die jegens Ingenieursbureau Settels mochten worden ingesteld met betrekking tot door Afnemer geëxploiteerde websites en/of wegens schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7. Uitvoering
7.1 Ingenieursbureau Settels zal zich naar beste kunnen inspannen de overeenkomst met zorg uit te voeren.
7.2 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Ingenieursbureau Settels gerechtigd de levering van zaken dan wel de aanvang van werkzaamheden met betrekking tot een volgende fase uit te stellen totdat Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase(n) schriftelijk heeft goedgekeurd en de factuur of facturen met betrekking tot eerdere fasen geheel heeft voldaan.
7.3 Indien de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Ingenieursbureau Settels steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

8. Ontwikkeling van programmatuur
8.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Ingenieursbureau Settels zal de programma­tuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Afnemer te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Afnemer instaat.
8.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 verkrijgt Afnemer het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Enkel indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Afnemer ter beschikking worden gesteld en is Afnemer gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

9. Gebruiksrecht
9.1 Ingenieursbureau Settels verleent Afnemer het niet-exclusieve recht tot het gebruik van geleverde programmatuur. Afne­mer zal de tussen partijen overeenge­komen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algeme­ne voorwaarden bepaalde, omvat het ge­bruiksrecht van Afnemer uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
9.2 De programmatuur mag door Afnemer uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkings­eenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.

9.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Afnemer niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Afnemer gebruikt. Afnemer zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, niet aan Afnemer ter beschikking gesteld.
9.4 Onverwijld na het eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Afnemer alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Ingenieursbureau Settels retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Afnemer bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Afnemer van zodanige vernietiging Ingenieursbureau Settels onverwijld schriftelijk melding maken.

10. Garantie
Gedurende een periode van drie maanden na de levering van zaken en/of programmatuur zal Ingenieursbureau Settels naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in geleverde zaken en gebreken in geleverde programmatuur herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij Ingenieursbureau Settels zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Ingenieursbureau Settels. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien Afnemer zonder toestemming van Ingenieursbureau Settels wijzigingen in de apparatuur of de programmatuur of in de onderdelen die door Ingenieursbureau Settels in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. Afwijkende garantieverplichtingen kunnen slechts bij afzonderlijke, schriftelijke  overeenkomst overeengekomen worden.

11. Leveringstermijnen
Alle door Ingenieursbureau Settels genoemde (leverings-)termijnen zijn indicatief en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings-)termijn brengt Ingenieursbureau Settels niet in verzuim. Ingenieursbureau Settels is niet gebonden aan (leverings-)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

12. Beëindiging
12.1 Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.2 Ingenieursbureau Settels heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien aan Afnemer -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Afnemer faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Ingenieursbureau Settels zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.3 Indien Afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Ingenieursbureau Settels ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Ingenieursbureau Settels vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13. Aansprakelijkheid van Ingenieursbureau Settels; vrijwaring
13.1 De aansprakelijkheid van Ingenieursbureau Settels wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 2.500,- (tweeduizendvijfhonderd euro).
13.2 De totale aansprakelijkheid van Ingenieursbureau Settels voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken is beperkt tot het bedrag dat door de betreffende verzekeringsmaatschappij in een voorkomend geval zal worden uitgekeerd.
13.3 Aansprakelijkheid van Ingenieurs­bureau Settels voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.4 Buiten de in artikel 13.1, 13.2 en 13.3 genoemde gevallen aanvaardt Ingenieursbureau Settels geen aan­sprakelijkheid, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
13.5 Afnemer dient schade binnen 14 dagen na het ontstaan of de ontdekking daarvan schriftelijk bij Ingenieursbureau Settels te melden op straffe van verval van het recht op schadevergoeding.
13.6 Afnemer vrijwaart Ingenieursbureau Settels voor alle aanspraken van derden wegens produktaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een produkt of systeem dat door Afnemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Ingenieursbureau Settels geleverde apparatuur, programmatuur of ande­re materialen, behoudens indien en voor zover Afnemer bewijst dat de scha­de is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

14. Overmacht
14.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder over­macht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toele­ve­ranciers van Ingenieursbureau Settels.
14.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft ge­duurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbin­ding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepres­teerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1 De overeenkomsten tussen Inge­nieursbureau Settels en Afnemer wor­den beheerst door Nederlands recht.
15.2 De geschillen welke tussen Ingen­ieursbureau Settels en Afnemer mochten ontstaan zullen worden voor­gelegd aan de bevoegde rechter in het arrondis­sement waar Ingenieursbureau Settels is gevestigd.